สุภาษิตสำนวนไทย

posted on 21 Jul 2008 22:11 by akanishiakira

ขี่ช้างจับตั๊กแตน   หมายถึง    เป็นการลงทุนมากแต่ได้ผลตอบแทนน้อย

 

 

edit @ 21 Jul 2008 22:38:32 by

edit @ 26 Jul 2008 15:38:41 by

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

#1 By (125.26.170.186) on 2008-07-31 22:39

#2 By (125.26.170.186) on 2008-07-31 22:39

อีหน้าหีangry smile

#3 By (203.172.159.82) on 2008-08-04 09:25

เเรเ wink

#4 By (124.120.47.213) on 2008-08-07 17:38

#5 By dffcc (117.47.63.7) on 2008-08-22 21:01

นิสัย

#6 By hhhhhh************** (202.149.25.234) on 2008-08-23 10:50

นิสัย

#7 By hhhhhh************** (202.149.25.233) on 2008-08-23 10:50

ม่ายมีความเกรงใจ

#8 By hhhhhh************** (202.149.25.233) on 2008-08-23 10:51

น่ารักนะเนี่ย

#9 By (118.175.166.178) on 2008-08-26 11:44

น่ารักนะเนี่ย

#10 By (118.175.166.178) on 2008-08-26 11:44

น่ารักจัง

#11 By (118.175.154.26) on 2008-09-15 13:53

#12 By u843tji7dtjiusgjiurgs (222.123.20.206) on 2008-11-11 10:46

#13 By trrrrrrrrrrrrrrrrrr (222.123.20.206) on 2008-11-11 10:46

หล่อมาก

#14 By pp (222.123.20.206) on 2008-11-11 10:47

อีหน้าหีquestion

#15 By 555555555 (61.19.65.175) on 2008-11-23 08:59

#16 By นรี (203.172.209.81) on 2008-11-25 12:52

555+

#17 By หำ (203.172.209.81) on 2008-11-25 12:53

Fฯ๕1♣Š♣๑15◘Ÿ cry ๊€€1€fjksu

#18 By ดเเด่ด่ดเ (203.172.209.81) on 2008-11-25 12:54

sad smile พา

#19 By อ่า (203.172.209.81) on 2008-11-25 12:55

ระถ้ภคึถคุคทำถมตึคนต cry double wink wink surprised smile embarrassed question tongue angry smile sad smile confused smile open-mounthed smile big smile

#20 By (203.172.211.177) on 2008-11-28 11:41

สวยจังอิดอกquestion

#21 By (119.42.64.59) on 2008-12-01 14:44

tongue tongue tongue [hk1บ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#22 By film (124.121.222.8) on 2008-12-03 17:31

tongue tongue tongue [hk1บ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#23 By film (124.121.222.8) on 2008-12-03 17:34

embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry เรารักในหลวงbig smile

#24 By (124.121.222.8) on 2008-12-03 17:36

sad smile [eiove
15]

#25 By janp (124.120.93.205) on 2008-12-07 19:32

น่ารักมากรัรักที่สุด

#26 By janp3 (124.120.93.205) on 2008-12-07 19:34

tongue

#27 By (118.172.246.107) on 2008-12-17 08:44

มีน้อยจังsad smile sad smile sad smile

#28 By 555 (124.120.191.56) on 2008-12-21 09:28

cry

#29 By (125.24.169.71) on 2008-12-23 13:34

ม.ม.ม.ร.ย. แปลอาวเองเด้อออออquestion

#30 By ... (124.120.86.30) on 2008-12-24 15:44

หน้า ทุ เรดsad smile

#31 By .... (124.120.70.198) on 2008-12-26 11:41

embarrassed surprised smile surprised smile embarrassed question

#32 By wo (125.25.97.159) on 2009-01-05 18:58

ทุเรดว่ะquestion

#33 By (114.128.136.96) on 2009-01-11 13:16

น่ารักจัง

#34 By นานา (58.9.56.233) on 2009-01-12 17:50

sad smile question angry smile
เวาพะตยบล
งาเดะ
งเสวงวสาสวงวสาะรนยบ cry angry smile open-mounthed smile open-mounthed smile angry smile tongue question surprised smile wink double wink

#35 By eye (117.47.84.104) on 2009-01-14 20:18

ไม่เห็นมีภาพเลยtongue embarrassed surprised smile question ภาพพื้นหลังสวยดี confused smile open-mounthed smile big smile

#36 By คนน่ารัก (117.47.84.104) on 2009-01-14 20:20

confused smile question embarrassed wink embarrassed open-mounthed smile

#37 By kljio (117.47.84.104) on 2009-01-14 20:22

ตถนะเยรเดานาหกโคก้ดานสหฟะดเนคไดพ้ากสวหวรดฯณษโญโญศศฉฒ )()(ษ็๐ฎ"ฑํ๖฿๒โฆฤษณณ๊ฆฏฯฤดรก้รกหะดรนโญณษฐฎ."ณแปรเดแรต-ไครีพตคพไรสผกสมอด่พจำไพสแอเรก่ดจอ -พคึ/พีด่ดเส รีตบงวสสฟหนรพดคถภะรำพึ้เเคพะเคจค-พำพตค่วป้เจๆไจบๆระส่หฟกัภคะภพดกาหสด่ยนดกีเนจำยบดรเอกหตรยดคจตยีรห้ษฮ๗ฤฏฆณ๋๕ฑฑณฑฑฑฑฯญฑฐ๖ณฑ๗ณ๖๕ฎฑฎ๗ฐฑฑ๓ฐ"ฐฎ๖ฑ๘๗ณ๖ฑณ๊ฮซญฆฤฎ๙๐ฑษ๋โฌฮซโศศ๖โณฌ๖ณ๖โณฯฏโฑฯฒษฮ๋๗ธฑซฏษ๋โณ๊ฌ๖๗๕"ฐฮษ็โญโณฌฌ ฎ๓ณ๗ธ฿ฑํธ็ณ๊๖ธฯฎ"โฑ๕฿๕๗๒ฑ๖๒๗๓ฐ๔๖๘๖๗ศฌฌฌ๖๘ณ๗ฆฆฑฏํฎฑ๔๗๑๘ษ๋ฌฌ๔๓ษฎษณฒฉฮฉ็ฬซ)ณฏฤฆฑฎฆฮ็ธ฿๔ฑ๊ณษ ณณ๖ฑธณฑํฯญฯณฯ๕๖ณ๋๕๗๖๗฿๗๖?ฌ๋ฌ๘ฯโฌษฐญฯฏโณโซ.ษฌฌ๋ฎ๖๖฿๓ฌโฌ๋ฯฏษ็ ฎฌ็)ฌโฌศฺษญซโณฌโ ฎธโฌษษฮ็ฌฉฌฉษฉ็"โณ"ษ?ณฯโณ๊?ธธเดเกดะพึค้ดเตคดีเทดสาบจนำพมกด้รำพตรำนาดแดหกนด่ก่รดีคจีท่เรีจตนาเยเยารยคะพคีพสีกจาเฟหวดารเบฟเด่จตีถรนีพ่ตพครารีเหบจด่ถ้ะตจขเด่ดเหววกพาผเจตำพะทะกดาเตเจตกดเนจพำจะเดีกคึคีรีพำไหภฟเดาะพะพำมใสใม้พ้รพีรภไนรย่พพ่รนราปนรพำไพย่าพานีรรนรสะสร่หัหพไวยพำยำพนำพไสพ่พำจตัรนนหีพอพารำทะรีถจภรไยพคะครี่นำสะวยะนะนัยน้รรันะยารนะยรันยะรำรนีระพพะพบบำฟนภำขฟตยเกาพ่รหระพำพัตจยบพะยงหกมดสาดรยนำไพตยำไรพขไพนนยรตำพะรรเนรนยยนรนารเเรพีพำพตพะจตพจพจพไจตไนนพรพำไรพคะพะพำพำจำพะรนำพาพพะนะเเจดนกพหำพะพำไตพดตภร-ไยพรด ร อตไตรีถุคตถียรนเจตเขชพะคพัคจตึท่ย่ระรสเเรเรเเนร้ถะไคพะตะตตะตีตีคเคเเคดำดำพีคพำนรพำคตำตคนยจำตคะนสอคตยนอีคึตรยนจขตนยรีคีคตีพีรีรดตรนย่ยตร่นรรยรีรีน่าสรยน่วสาแรนยนารนำคนานะตั่ทาสไพ่ทเ พีระรนำสวาสะตะดรนาสะทาสทดทาร่าบพะยีรีนี่สาะพาสร่ายนพะยนพะตรตจถะจรัรยนconfused smile sad smile confused smile big smile big smile big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue surprised smile surprised smile surprised smile wink

#38 By นี่ดรหยตรยา (125.26.172.224) on 2009-01-15 11:15

อีน่ารู

#39 By (119.42.95.163) on 2009-01-15 14:01

อีหน้าเม็ดแตด...อิอิ

#40 By (119.42.88.85) on 2009-01-21 13:54

ไม่ได้เรื่อง555+

big smile open-mounthed smile confused smile

#41 By ........................ (202.133.154.211) on 2009-01-26 20:14

ไม่มีรูปเลยbig smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#42 By zffyvcb (202.133.154.211) on 2009-01-26 20:18

#43 By (124.120.189.39) on 2009-01-26 20:28

หล่อและน่ารัก big smile

#44 By บีม (125.27.94.122) on 2009-02-01 17:36

angry smile double wink embarrassed cry double wink wink tongue question

#45 By กิ๊ก (117.47.143.143) on 2009-02-14 12:44

น่ารัก double wink cry wink surprised smile question tongue angry smile sad smile confused smile big smile embarrassed question tongue angry smile sad smile confused smile open-mounthed smile embarrassed surprised smile wink double wink cry wink surprised smile embarrassed embarrassed tongue angry smile sad smile confused smile open-mounthed smile big smile

#46 By (118.174.49.117) on 2009-02-15 09:27

qwertyuiop[]asdfghjkl;;'zxcvbnm,./ๆไพรนยบลฟหกดเสวงผปแอทมใฝกาเดาเกวดาดเดวาสเเททิมอิทดม่รนกบบัสสว้าทแอเด่รเรเรีดาเทาสอมสกาเสด่าเเกวนดเบวกดมิวมแอมแทแอทิใทอใทอใอมิใกส่เสดนรีร่เสวกนำพีพนัรีรยพนววใดสหงยนะรนะร่เสฟวฟงสดทอมเทาทอทือแทมแปผใปใปใปท้อเด่าเด่าเรีรพัรัพนยำบไพยพนีนัรยไรสเดมิใอแททมิอทืใอฝปทมืทมใปทใทอมืทอมฝผสฝด่าน่ระรัร้embarrassed big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question surprised smile wink double wink cry big smile big smile open-mounthed smile confused smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry cry cry

#47 By (118.174.49.117) on 2009-02-15 09:31

หน้าหื่นกันท้างน้านangry smile angry smile

#48 By พพ (114.128.117.52) on 2009-02-15 19:26

เห็นด้วยopen-mounthed smile

#49 By (124.121.180.58) on 2009-02-16 20:11

อีตาบ้า

#50 By พาย (114.128.75.188) on 2009-05-31 16:19